Ampliació de capital voluntària de 2015

En compliment de l”article 305 de la Llei de societats de capital, comuniquem l”acord del Consell d”Administració adoptat en la reunió de data 2 de març de 2015, en virtut de la delegació atorgada d”acord amb l”article 297 1.b) de la llei de societats de capital en la passada Junta General Ordinària d”accionistes del dia 23 de desembre de 2014, pel qual s”ha acordat executar l”ampliació de capital, en els següents terminis i condicions:
 
I.- Import de l”ampliació i noves accions emeses:
 
El capital social s”augmenta en la quantia de 2.404.000, – Euros, mitjançant l”emissió i posada en circulació de 40.000 accions de 60″10 euros de valor nominal cadascuna d”elles, de la mateixa classe i sèrie que les accions actualment en circulació.
 
II. Períodes de subscripció de les noves accions:
 
Primera Fase del 16-03-2015 a 15-04-2015: Dret d”adquisició preferent en proporció als títols que ostenti cada accionista.
 
Segona fase del 16-04-2015 a 15-05-2015 amb les següents condicions: Per l”accionista que vulgui i tingui intenció de subscriure més accions de les que hagi adquirit a la primera fase.
 
Tercera fase del 16-05-2015 a 15-06-2015 amb les següents condicions: Atenent, si escau, a les peticions rebudes, serà facultat del Consell d”Administració assignar de manera discrecional les accions sobrants a aquelles persones físiques o jurídiques que més garanteixin la viabilitat econòmica, esportiva i social de l”entitat.
 
III.- Subscripció incompleta:
 
D”acord amb l”article 311 de la llei de societats de capital hi ha la possibilitat de subscriure el capital social de forma parcial.
 
IV.- Forma de realitzar el desembossament:
 
El desembossament del valor nominal de cada acció es farà amb càrrec a aportacions dineràries, que es faran mitjançant ingrés al compte corrent de l”entitat Banc Sabadell número ES37 0081 0900 8300 0357 2969, indicant el nombre d”accions subscrites i la identificació de l”accionista dipositant. La comunicació i el justificant de desembossament es realitzarà a les oficines de la Societat.
 
V.- Informació addicional:
 
Si volen conèixer el total de les accions de les quals disposen o aclarir qualsevol dubte referent a aquesta nova ampliació, es poden dirigir a través del correu electrònic a ampliacio2015@cesabadell.cat.
 
Sabadell, 3 de març de 2015.-
 
Ignasi Lúquez González.
Vicepresident del Consell d”Administració.