Comunicat Oficial

CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, S.A.D.

A efectes de complir el que estableix l’article 305 i 324 de la Llei de societats de capital es posa en coneixement dels accionistes de l’entitat que la Junta General extraordinària celebrada el dia 17 de juny de 2019 ha acordat, amb el vot favorable del 87,21% del capital social present a la Junta (i) reduir el capital a CENT VINT MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS CINQUANTA CÈNTIMS mitjançant la reducció del valor nominal de totes les accions de la societat a TRENTA CÈNTIMS d’EURO, per compensar pèrdues, amb la finalitat de restablir l’equilibri entre el capital social i el patrimoni net disminuït per conseqüència de pèrdues; i (ii) simultàniament, augmentar el capital social per un import de 1.800.000 euros, mitjançant l’emissió de 6.000.000 noves accions de 0,30 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie, numerades correlativament de la 432.936 a la 6.432.935, ambdós inclosos, sense prima d’emissió, que se subscriuran i desemborsaran íntegrament mitjançant aportacions dineràries o compensació de crèdits, amb ple respecte al dret de subscripció preferent dels accionistes de la Societat. De conformitat amb el que disposa l’article 323 de la Llei de societats de capital, la present reducció de capital va prendre com a referència l’últim Balanç de la Societat aprovat per la Junta, que és el tancat a 30 d’abril de 2019, el qual ha estat verificat per Dinàmic Auditors, SAP.

Els accionistes tindran dret a subscriure un nombre d’accions proporcional al valor nominal de les accions que posseeixin, mitjançant el següent procés: 1. Els titulars de drets de subscripció preferent podran exercitar i subscriure un nombre d’accions proporcional al valor nominal de les accions a les que corresponguin aquests drets, en el termini d’un mes des de la data de publicació d’aquest anunci al BORME. 2. Els drets de subscripció preferent seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de la Societat. 3. Els que desitgen subscriure les noves accions hauran de trobar-inscrits en el llibre registre d’accions nominatives en el moment de l’exercici dels seus drets de subscripció preferent o, si no, acreditar la titularitat d’aquests mitjançant l’exhibició del document que acrediti de manera suficient la titularitat. 4. Transcorregut el termini anterior sense haver-se exercitat per tots els accionistes seu dret de subscripció preferent, les accions no subscrites s’oferiran a qualsevol persona que reuneixi les condicions legals per a participar en la societat, en la forma, terminis i condicions que decideixi el Consell d’Administració. 5. Les noves accions han de ser íntegrament desemborsades en el moment de la seva subscripció. La subscripció i el desemborsament d’accions per part dels titulars de drets de subscripció preferent es realitzarà mitjançant ingrés de l’import total de les accions subscrites en el compte corrent número ES37 0081 0900 8300 0357 2969 obert a nom de la Societat al Banc Sabadell, o mitjançant la comunicació fefaent al Consell d’Administració de la compensació dels seus crèdits.

D’acord amb el que estableix l’article 344 de la Llei de societats de capital, l’eficàcia de l’acord de reducció queda condicionada a l’execució de l’acord d’augment de capital. Conforme amb el que estableix l’article 335 de l’esmentat text legal, els creditors de la societat no es poden oposar a la reducció de capital ja que la seva única finalitat és restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni net de la societat disminuït per conseqüència de pèrdues.

A Sabadell, nou d’octubre de dos mil dinou. Signat. Luis Salas de Córdoba. Secretari del Consell d’Administració.