COMUNICAT OFICIAL

El C.E. Sabadell FC, S.A.D ha celebrat aquest migdia al domicili social de l’entitat la Junta General Ordinària i Extraordinària d’Accionistes que ha comptat amb la participació del 93,84% del capital social de l’entitat. En la sessió s’han debatut tots els punts de l’ordre del dia i, després de totes les intervencions que els diferents assistents han realitzat, s’han aprovat per les propostes realitzades pel Consell d’Administració. 

En primer lloc, i respecte a la Junta General Ordinària, s’han examinat i aprovat els comptes anuals, l’Informe d’Auditoria i la gestió social dels administradors de l’entitat. A continuació, s’ha aprovat el pressupost d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici econòmic de la Temporada 2022/2023. 

Tot seguit, la Junta General Extraordinària ha aprovat també tots els punts de l’ordre del dia. Entre aquests, s’ha aprovat la reducció del capital social a zero euros per compensar pèrdues de la Societat mitjançant l’amortització de totes les accions de la Societat. També s’ha aprovat una ampliació del capital social fins a la quantitat màxima de tres milions sis-cents mil euros mitjançant l’emissió i posada en circulació de fins a un màxim de set-centes vint noves accions ordinàries nominatives, de la mateixa classe i sèrie, indivisibles i acumulables, de cinc mil euros de valor nominal cadascuna. Un altre dels punts aprovats ha estat la modificació de l’article 21è dels Estatuts a fi d’establir un mínim de tres i un màxim de nou consellers.

La sessió s’ha desenvolupat amb normalitat, s’han presentat tots els punts de l’ordre del dia i s’han respost els precs presentats pels accionistes. La Junta ha finalitzat amb l’agraïment a tots els accionistes presents.