Comunicat Oficial

A l’efecte de complir amb el que s’estableix en l’article 305 i 324 de la Llei de Societats de Capital es posa en coneixement dels accionistes de l’entitat que la Junta General Extraordinària celebrada el dia 30 de desembre de 2022 ha acordat, per unanimitat de tots els accionistes que van representar el 93,84% del capital social present en la Junta (i) reduir el capital a ZERO EUROS mitjançant l’amortització de totes les accions de la societat, per a compensar pèrdues; i (ii) simultàniament, augmentar el capital social per un import màxim de fins a 3.600.000 euros, mitjançant l’emissió de fins a un màxim de 720 noves accions de 5.000 euros de valor nominal cadascuna, de la mateixa classe i sèrie, numerades correlativament de la 1 a la 720, tots dos inclusivament, sense prima d’emissió, que se subscriuran i desemborsaran íntegrament mitjançant aportacions dineràries, amb ple respecte al dret de subscripció preferent dels accionistes de la Societat. De conformitat amb el que es disposa en l’article 323 de la Llei de Societats de Capital, la present reducció de capital va prendre com a referència l’últim Balanç de la Societat aprovat per la Junta, que és el tancat a 30 de juny de 2022, el qual ha estat verificat per Dinàmic Auditors, S.A.P. 

Els accionistes tindran dret a subscriure un nombre d’accions proporcional al valor nominal de les accions que posseeixin, mitjançant el següent procés: 1. Els titulars de drets de subscripció preferent podran exercitar-los i subscriure un nombre d’accions proporcional al valor nominal de les accions a les quals corresponguin aquests drets, en el termini d’un mes des de la data de publicació d’aquest anunci en el BORME. 2. Els drets de subscripció preferent seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de la Societat. 3. Els qui desitgin subscriure les noves accions hauran de trobar-se inscrits en el llibre registre d’accions nominatives en el moment de l’exercici dels seus drets de subscripció preferent o, en defecte d’això, acreditar la titularitat d’aquests mitjançant l’exhibició del document que acrediti de manera suficient aquesta titularitat. 4. Transcorregut el termini anterior sense haver-se exercitat per tots els accionistes el seu dret de subscripció preferent, les accions no subscrites s’oferiran a qualsevol persona que reuneixi les condicions legals per a participar en la Societat, en la forma, terminis i condicions que decideixi el Consell d’Administració. 5. Les noves accions hauran de ser íntegrament desemborsades en el moment de la seva subscripció. La subscripció i el desemborsament d’accions per part dels titulars de drets de subscripció preferent es realitzarà mitjançant ingrés de l’import total de les accions subscrites en el compte corrent número ES37 0081 0900 8300 0357 2969 oberta a nom de la Societat en Banc Sabadell.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 344 de la Llei de Societats de Capital, l’eficàcia de l’acord de reducció quedarà condicionada a l’execució de l’acord d’augment de capital. Conforme al que s’estableix en l’article 335 del citat text legal els creditors de la societat no podran oposar-se a la reducció de capital perquè la seva única finalitat és restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni net de la societat disminuït per conseqüència de pèrdues.

A Sabadell, a vint-i-vuit de març de dos mil vint-i-tres. Signat per Luis Salas de Còrdoba. Secretari del Consell d’Administració.