Convocatòria de Junta General Ordinària

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
CENTRE D”ESPORTS SABADELL FUTBOL CLUB, SAD
 
Per acord unànime del Consell d”Administració en la reunió celebrada el dia 20 de novembre de 2014, i en virtut del punt 1r de l”ordre del dia, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària, que se celebrarà al Casal Pere Quart, situat a la Rambla, 69, de Sabadell, el proper dia 23 de desembre del 2014 les 18:00 hores en primera convocatòria, i l”endemà a la mateixa hora i al mateix lloc, en segona convocatòria, si escau, a fi de deliberar i decidir sobre el següent.
 
Ordre del dia
 
Primer.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals, memòria i l”informe de gestió corresponent a l”exercici 2013-2014, i proposta d”aplicació de resultats.
 
Segon.- Censura i aprovació, si escau, de la gestió social.
 
Tercer.- Lectura i aprovació del pressupost anual temporada 2014-2015.
 
Quart.- Delegació al Consell d”Administració per a realitzar una ampliació de capital voluntària de 3.000.000,00 € com a import màxim, mitjançant l”emissió de noves accions nominatives de 60,10 € d”import cadascuna d”elles. Delegació al Consell d”Administració perquè en un termini màxim de cinc anys pugui acordar l”esmentada ampliació, decidint la seva realització en una o diverses fases, respectant en totes elles un període d”adquisició preferent de trenta dies per als accionistes existents en el moment de l”ampliació. Delegació al Consell d”Administració perquè pugui subscriure les ampliacions i inscriure-les en el Registre Mercantil encara que la subscripció resulti incompleta, facultant al Consell per modificar el redactat dels estatuts pel que fa al capital de la societat que resulti de l”ampliació.
 
Cinquè.- Prorrogar tàcitament el contracte d”auditoria amb Corporació d”auditors de comptes per a igual període que l”anterior.
 
Sisè.- Cessament i nomenament de consellers.
 
Setè.- Torn obert de paraules.
 
De conformitat amb l”article 197 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar als senyors accionistes que podran sol·licitar de la societat totes les informacions o aclariments que considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l”ordre del dia.
 
El president del Consell d”Administració.
 
Signat.: Don Keisuke Sakamoto.