Convocatòria de la Junta General Ordinària

Per acord unànime del Consell d”Administració, en una reunió celebrada el dia 25 de novembre de 2015, i en virtut del punt primer de l”ordre del dia, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària, a celebrar a Sabadell, a la seu social de l”estadi de la Nova Creu Alta, situada a Sabadell (Barcelona), Plaça Olímpia, nº1 el pròxim dia 31 de desembre de 2015, a les 12.00 hores, en primera convocatòria i, en el seu cas, en segona convocatòria, el dia 2 de gener de 2016, en el mateix lloc, a les 12.00 hores, si procedís, a l”objectiu de deliberar i decidir sobre el següent:

Ordre del dia

Primer. – Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals, memòria i l”informe de gestió corresponent a l”exercici 2014-15, i proposta d”aplicació dels resultats.

Segon. – Censura i aprovació, en el seu cas, de la gestió social.

Tercer. – Lectura i aprovació del pressupost anual de la temporada 2015-16. 

Quart. – Sol·licitar a la Junta General d”accionistes l”autorització per ampliar el capital social mitjançant la conversió de crèdits líquids, vençuts i exigibles, en capital social.

Cinquè. – Prorrogar tàcitament el contracte d”auditoria amb Corporación de Auditores de Cuentas per igual període que l”anterior. 

Sisè. – Cessament i nombrament de consellers.

Setè. – Creació d”una pàgina web corporativa per, entre altres finalitats socials, realitzar les convocatòries de la Junta General d”Accionistes segons el disposat en l” Art. 11Bis del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 2 de juliol pel que s”aprova el text de la llei de Societats de Capital.

Vuitè. – Precs i preguntes.

De conformitat amb l”Art. 197 de la Llei de Societats de Capital es fa constar als senyors accionistes que podran sol·licitar de la Societat totes les informacions que estimin precises sobre els assumptes compresos en l”Ordre del dia. 

De la mateixa manera, el club informa que hi haurà una assemblea oberta a accionistes, socis i simpatitzants el dia 11 de gener a les 19.30, en un lloc encara per confirmar, per tal d”informar de tot l”esdevingut a la Junta General i sobre la situació actual del club.

El Vicepresident del Consell d”Administració. 

Ignasi Lúquez Gonzalez