CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DEL CE SABADELL PER AL 20 DE DESEMBRE

Per acord unànime del Consell d’Administració en la seva reunió celebrada el dia 14 de novembre de 2021, i en virtut de l’acord 1er d’aquesta reunió, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària, a celebrar en el domicili social, situat a la Plaça Olímpia, S/N de Sabadell, el pròxim dia 20 de desembre de 2021 a les 18.00 hores en primera convocatòria, i l’endemà a la mateixa hora i en el mateix lloc, en segona convocatòria, amb el següent

 

Ordre del dia

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Primer. – Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2020/2021 i proposta de distribució de resultats.

Segon. – Aprovació, si escau, de la gestió dels administradors.

Tercer. – Aprovació, si escau, del pressupost per a la temporada 2021/2022.

Quart. – Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta.

 

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta i, en el seu cas, l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes.

Per assistir a la mateixa és indispensable portar DNI i la targeta d’assistència complimentada. En cas de persones jurídiques hauran d’apoderar a la persona que les representi. Les delegacions de vot hauran d’anar acompanyades de la fotocòpia del DNI del delegant. De conformitat amb allò que disposa l’article 16 dels Estatuts Socials, per assistir a la Junta General és necessària la titularitat de 5 accions.

 

Sabadell, 17 de novembre de 2021.

El president del Consell d’Administració.

Sr Esteve Calzada Mangues.

convocatoria-junta-general-ordinaria-20-diciembre-2021

targeta-assitencia-junta-general-accionistes-ces-ordina–ria-20-12-2021