Resolució de l”ordre del dia de la Junta General Ordinària 2015

Queden aprovats per majoria:

–       Primer: Comptes Anuals i de l”informe de Gestió corresponent a l”exercici 2014-15, i proposta d”aplicació dels resultats.

–       Segon: Gestió social.

–       Tercer: Pressupost anual temporada 2015-16.

–       Quart: Autorització per ampliar el capital social mitjançant la conversió de crèdits líquids, vençuts i exigibles, en capital social.

–       Cinquè: Prorrogar tácitament el contracte d”auditoria amb la Corporació d”Auditors de Comptes per a igual període que l”anterior. 

–       Sisè: Nomenament dels següents consellers:

o    Marc Remolà Navarro (Àrea jurídica i disciplina deportiva)

o    Manel Escribà Bellsolà (Àrea social)

o    Àxel Torres Xirau (Àrea esportiva i comunicació)

o    David Parcerisas Hinojosa (Àrea futbol i base)

o    Lino Gutiérrez Casado (Àrea veterans)

–       Setè: Creació d”una pàgina web corporativa per a, entre d”altres fins socials, realitzar les convocatòries de Junta General d”Accionistes, segons el disposat a l”article 11 bis del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per el que s”aprova el text refós de la Llei de Societats.