Convocatòria de junta general extraordinària del centre d’esports Sabadell Futbol Club SAD

Per acord unànime del Consell d’Administració en la seva reunió celebrada el dia 27 de juny de 2022, i en virtut de l’acord 1r d’aquesta reunió, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Extraordinària, a celebrar en el domicili social, situat a Plaça Olímpia, S/N de Sabadell, el pròxim dia 2 d’agost de 2022 a les 18.00 hores en primera convocatòria, i l’endemà de la mateixa hora i en el mateix lloc, en segona convocatòria, amb el següent

Ordre del dia

Junta Ordinària:

PRIMER.- Augment del capital social, per un import fins a un màxim de TRES MILIONS CENT CINQUANTA MIL EUROS (3.150.000,- €) mitjançant l’emissió de DEU MILIONS CINC-CENTES MIL (10.500.000) noves accions, iguals, indivisibles i acumulables, de trenta cèntims d’euro (0,30,- €) de valor nominal cadascuna d’elles, sense prima d’emissió i amb possibilitat de subscripció incompleta. L’import de l’augment haurà de ser satisfet mitjançant aportacions dineràries i desemborsat amb la subscripció. Fixació de les condicions de subscripció i desemborsament, respectant el dret de subscripció preferent dels actuals accionistes. Consegüent modificació, en el seu cas, dels articles 5è i 6è dels estatuts socials.

SEGON.- Delegació en l’òrgan d’administració de les facultats per a executar l’acord a adoptar en la pròpia Junta d’augmentar el capital social, i especialment per a fixar les condicions del mateix en tot el no previst en l’acord de la junta general i per a modificar els estatuts socials, donant nova redacció als articles 5è i 6è a fi de reflectir la nova xifra de capital social resultant de l’ampliació i el nombre d’accions en què el mateix hagi quedat dividit.

TERCER.-Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta.

Es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d’examinar en el domicili social de la Companyia, i d’obtenir de la societat de manera immediata i gratuïta, tots els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, especialment l’informe de l’òrgan d’administració sobre l’augment de capital i el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades.

Sabadell, 1 de juliol de 2022.

El president del Consell d’Administració.

Sr Esteve Calzada Mangues.

Convocatoria Junta General Extraordinaria 2 de Agost 2022