CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DEL CE SABADELL PER AL 10 DE DESEMBRE

Per acord unànime del Consell d’Administració en la seva reunió celebrada el dia 4 de novembre de 2020, i en virtut de l’acord 2° d’aquesta reunió, es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària, a celebrar en el domicili social, situat en Plaça Olímpia, S/N de Sabadell, el pròxim dia 10 de desembre de 2020 a les 18.00 hores en primera convocatòria, i l’endemà a la mateixa hora i en el mateix lloc, en segona convocatòria, amb els següents

ORDRE DEL DIA

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Primer.- Examen i, en el seu cas, aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2019/2020 i proposta de distribució de resultats.

Segon.- Aprovació de la gestió dels administradors.

Tercer.- Nomenament d’auditor de comptes

Quart.- Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta.

De conformitat amb el que s’estableix en l’article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta i, en el seu cas, l’informe de gestió i l’informe de l’auditor de comptes.

 

ORDRE DEL DIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Primer.- Augment del capital social amb la finalitat d’aconseguir el capital social mínim establert legalment, per un import fins a un màxim de SIS MILIONS D’EUROS (6.000.000,- €) mitjançant l’emissió de VINT MILIONS (20.000.000) de noves accions, iguals, indivisibles i acumulables, de trenta cèntims d’euro (0,30,- €) de valor nominal cadascuna d’elles, numerades correlativament de la 6.432.936 a la 26.432.935, tots dos inclusivament, sense prima d’emissió i amb possibilitat de subscripció incompleta. L’import de l’augment haurà de ser satisfet mitjançant aportacions dineràries i desemborsat amb la subscripció. Fixació de les condicions de subscripció i desemborsament, respectant el dret de subscripció preferent dels actuals accionistes. Consegüent modificació, en el seu cas, dels articles 5è i 6è dels estatuts socials.

Segon.- Delegació en l’òrgan d’administració de les facultats per a executar l’acord a adoptar en la pròpia Junta d’augmentar el capital social, i especialment per a fixar les condicions del mateix en tot el no previst en l’acord de la junta general i per a modificar els estatuts socials, donant nova redacció als articles 5è i 6è a fi de reflectir la nova xifra de capital social resultant de l’ampliació i el nombre d’accions en què el mateix hagi quedat dividit.

Tercer.- Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta.

Es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d’examinar en el domicili social de la Companyia, i d’obtenir de la societat de manera immediata i gratuïta, tots els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, especialment l’informe de l’òrgan d’administració sobre l’augment de capital i el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades.

Sabadell, 9 de novembre de 2020

El president del Consell d’Administració

Sr Esteve Calzada Mangues

 

Per la situació excepcional actual i davant les restriccions que tenen el seu origen en la crisi sanitària del coronavirus (Covid-19), regulades pel “Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19al seu article 40, així com per la “Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya”, l’assistència a la Junta General d’Accionistes sols es podrà realitzar per mitjans telemàtics, comptant amb la presència personal exclusivament dels membres del Consell d’Administració de la Societat i el personal de suport imprescindible. El Consell d’Administració sent profundament que aquesta reunió d’accionistes no es pugui celebrar presencialment, i més davant la importància dels diferents punts de l’ordre del dia.

Assistència telemàtica d’accionistes:

El Consell d’Administració, amb la voluntat de garantir la seguretat dels accionistes davant la crisi sanitària produïda per la COVID-19, ha decidit que l’assistència a la Junta General d’Accionistes es realitzarà, exclusivament, per mitjans telemàtics que permetin la connexió en temps real amb el lloc on es desenvoluparà aquesta Junta. Els mecanismes per assistir en remot a la Junta General permetran als senyors accionistes seguir en directe la retransmissió de la mateixa, participar-hi i emetre el seu vot.

Per poder assistir telemàticament a la Junta General, els accionistes s’hauran d’inscriure prèviament des del dia 1 de desembre de 2020 fins a les 12 hores del dia 10 de desembre de 2020, si la junta es celebra en primera convocatòria, o fins a la mateixa hora del dia 11 de desembre de 2020 si es celebra en segona convocatòria. La inscripció per assistir a la Junta General d’Accionistes es podrà realitzar per qualsevol dels següents mitjans:

A) De forma presencial a les oficines del Club a l’estadi de la Nova Creu Alta en horari d’oficina de dilluns a divendres, fent entrega de la Targeta d’assistència, representació i vot, degudament omplerta prèvia exhibició del DNI o Passaport original de l’accionista si és persona física, i, en cas de persona jurídica, la documentació que justifiqui la representació legal de la mateixa.

B) Per correu postal dirigit al Club enviant la Targeta d’assistència, representació i vot, degudament omplerta amb còpia del DNI o Passaport original de l’accionista si és persona física, i, en cas de persona jurídica, la documentació que justifiqui la representació legal de la mateixa.

C) Per correu electrònic enviant al Club un e-mail signat amb el DNI electrònic o amb la signatura electrònica reconeguda de l’accionista (amb certificat electrònic reconegut i vigent, emès per la Entidad Pública de Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- CERES), una còpia escanejada en format .pdf de la Targeta d’assistència, representació i vot, degudament omplerta a l’adreça de correu electrònic: albert.ramos@cesabadell.cat.

Un cop feta la inscripció i degudament acreditada la condició d’accionista i del seu dret d’assistència, els accionistes rebran les instruccions per assistir en remot a la Junta General i participar en la mateixa.

convocatoria-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-10-diciembre-2020

targeta-assitencia-junta-general-accionistes-ces-ordina–ria-i-extraordina–ria-10-12-20–20