CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DEL CE SABADELL PER AL 30 DE DESEMBRE

Per acord unànime del Consell d’Administració del Centre D’Esports Sabadell Futbol Club, S.A.D. (la “Societat”) a la reunió celebrada el dia 25 de novembre de 2022, i en virtut del punt 3r de l’ordre del dia, es convoca els senyors accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària, a celebrar al domicili social de la Societat, situat a Plaça Olímpia, S/N, de Sabadell, el proper dia 30 de desembre de 2022 a les 13:00 hores en primera convocatòria, i l’endemà a la mateixa hora i al mateix lloc, en segona convocatòria , amb els següents

Ordres del dia

 Junta Ordinària:

 Primer.- Examen i, si escau, aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2021/2022 i proposta de distribució de resultats.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, de l’Informe d’Auditoria dels Comptes Anuals preparat pels auditors de la Societat. 

Tercer.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social dels administradors corresponent a l’exercici social comprès entre l’1 de juliol de 2021 i el 30 de juny de 2022. 

Quart.- Aprovació del pressupost d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici econòmic de la Temporada 2022/2023.

Cinquè.- Redacció, lectura i, si és el cas, aprovació de lacta.

 

Junta Extraordinària:

PRIMER.- Anul·lació de l’acord primer d’ampliació de capital de fins a un màxim de 3.150.000,- € adoptat a la junta general extraordinària celebrada el dia 2 d’agost passat, deixant-ho sense efecte.

SEGON.- Reducció i augment del capital social simultani amb la finalitat de restablir l’equilibri entre el capital social i el patrimoni net de la Societat, en els termes següents:

I.- Balanç aprovat de la Societat tancat a 30 de juny de 2022.

II.- Reducció del capital social a ZERO EUROS (0,-€) per compensar pèrdues de la Societat mitjançant l’amortització de totes les accions de la Societat, i consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts socials en relació amb el valor nominal de les accions nominatives en què està representat el capital social, així com del capital social i del nombre d’accions en què estarà representat. De conformitat amb el que preveu l’article 335 a) de la Llei de Societats de capital, els creditors de la Societat no tenen dret d’oposició a la reducció de capital.

III.- Ampliació del capital social fins a la quantitat màxima de TRES MILIONS SIS-CENTS MIL EUROS (3.600.000.-€), mitjançant l’emissió i posada en circulació de fins a un màxim de SET-CENTES VINT (720) noves accions ordinàries nominatives, de la mateixa classe i sèrie, indivisibles i acumulables, de cinc mil euros (5.000 €) de valor nominal cadascuna, numerades correlativament de la 1 a la 720, ambdues inclusivament, sense prima d’emissió, amb dret de subscripció preferent. L’import de l’augment haurà de ser satisfet mitjançant aportacions dineràries i desemborsat amb la subscripció. De conformitat amb allò previst a l’article 311 de la Llei de Societats de Capital, es preveu expressament la possibilitat de subscripció incompleta de l’augment de capital, de manera que, si aquest no fos subscrit íntegrament, la quantia de l’augment de capital queda limitada al valor nominal de les accions efectivament subscrites i desemborsades dins el corresponent període de subscripció, quedant sense efecte en quant a la resta. Fixació de les condicions de subscripció i desemborsament, respectant el dret de subscripció preferent dels actuals accionistes. Consegüent modificació, si escau, dels articles 5è i 6è dels Estatuts socials.

TERCER.- Examen i aprovació, si és el cas, d’acords relatius a l’execució i el desenvolupament de l’operació acordió citada, inclosa la modificació estatutària, en especial els articles 5 i 6 dels Estatuts socials, a fi d’adequar-ne la redacció a la nova xifra de capital resultant dels acords que s’adoptin i/o delegació a l’òrgan d’administració de les facultats per executar l’acord que s’adopti a la mateixa Junta d’augmentar el capital social, i en especial per fixar-ne les condicions a tot allò no previst a l’acord de la Junta general, respectant el dret de subscripció preferent dels actuals accionistes, que podran exercitar directament a la mateixa Junta manifestant-ho així, o en el termini d’un mes des de la publicació de l’anunci de l’oferta de subscripció de noves accions en pàgina web corporativa de la Societat, i per modificar els Estatuts socials, donant nova redacció als articles 5è i 6è, a fi de reflectir la nova xifra a de capital social resultant de l’ampliació i el nombre d’accions en què aquest hagi quedat dividit. Es fa constar que els accionistes que no acudeixin a l’ampliació de capital perdran la condició de tals.

QUART.- Modificació de l’article 21è dels Estatuts a fi d’establir un mínim de tres i un màxim de nou consellers.

CINQUÈ.- Delegació de facultats per al ple desenvolupament, formalització i execució de tots els acords socials adoptats per la Junta General d’Accionistes, així com per substituir facultats i per a la seva elevació a instrument públic, interpretació, esmena, complement i inscripció als més amplis termes

SISÈ.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l’acta. 

Dret d’informació i documentació disponible: De conformitat amb allò establert a l’article 272 i 287 de la Llei de Societats de Capital, es fa constar que, a partir de la publicació de la convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta, en relació amb tots i cadascun dels punts de l’ordre del dia, incloent-hi (i) els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió de la Societat corresponents al exercici 2021/2022, juntament amb els informes respectius de l’auditor de comptes, (ii) el balanç de situació verificat per l’auditor de comptes de la Societat tancat a data 30 de juny 2022; (iii) l’informe de l’òrgan de l’administració sobre la reducció i l’augment de capital simultanis, (iv) el text íntegre de les modificacions estatutàries, (v) així com l’informe de l’òrgan d’administració; el que haurà de sol·licitar mitjançant escrit adreçat al secretari del Consell d’Administració al domicili social i/o correu electrònic dirigit a la següent adreça secretaria@cesabadell.cat. A més, es recorda el dret d’informació que conforme a l’article 197 de la Llei de Societats de Capital els assisteix als accionistes de la Societat.

Dret d’Assistència i representació: D’acord amb el que disposa l’article 16 dels Estatuts socials i l’article 179 de la LSC, tenen dret a assistir de forma individualitzada i presencial a la Junta General els accionistes que siguin titulars d’almenys cinc (5) accions o que voluntàriament s’agrupin amb aquesta finalitat i, que tinguin inscrites les seves accions al Llibre Registre, amb una antelació mínima de cinc (5) dies a l’assenyalat per a la seva celebració. De conformitat amb l’article 16 dels Estatuts socials, a l’empara de l’article 184 de la LSC, els accionistes que tinguin dret a l’assistència a la Junta podran conferir-ne la representació per escrit, i amb caràcter especial per a aquesta Junta General, a una altra persona, encara que no sigui accionista, a excepció del que disposa l’article 187 de la Llei de Societats de Capital. Com a excepció, quan el dret d’assistència s’abasteixi per agrupació d’accions, la representació haurà de recaure en qualsevol dels accionistes agrupats.

Sol·licitud de complement a la convocatòria: De conformitat amb el que disposa l’article 172.1 de la LSC, els accionistes que representin, almenys, el cinc per cent (5%) del capital social de la Societat, podran sol·licitar la publicació d’un complement a la present convocatòria de la Junta General, incloent-hi un o més punts en l’ordre del dia, acompanyant la justificació o les propostes d’acords justificades dels punts esmentats i, si s’escau, quanta altra documentació sigui procedent. L’exercici d’aquest dret s’haurà de fer mitjançant notificació fefaent adreçada al secretari del Consell d’Administració que s’haurà de rebre al domicili social i/o al següent email secretaria@cesabadell.cat, dins dels cinc (5) dies següents a la publicació de la convocatòria.

Informació sobre protecció de dades: Als efectes del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, els Accionistes queden informats que les dades personals que remetran a la Societat, així com les incloses a les targetes d’assistència a Juntes seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat del Centre d’Esports Sabadell Futbol Club, S.A.D. la finalitat del qual és la gestió, desenvolupament i control de la relació accionarial existent, així com el funcionament correcte de la Junta.

Així mateix, els Accionistes queden informats dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, en els termes previstos al RGPD, drets aquests que podran exercitar davant el respectiu responsable dels fitxers dirigint-se al domicili social de la Societat.

ES COMUNICA ALS ACCIONISTES QUE ES PREVEU LA CELEBRACIÓ DE LA JUNTA GENERAL EN PRIMERA CONVOCATÒRIA.

 Sabadell, 25 de novembre del 2022.

El President del Consell d’administració.

Signat: Don Esteve Calzada Mangues.

Convocatoria JGA CE Sabadell FC SAD – 30 diciembre 2022 – DEF_CAS