Junta extraordinària d’accionistes 31 de gener de 2017

CONVOCATÒRA DE JUNTA CENTRE D’ESPORTS SABADELL FUTBOL CLUB, SOCIETAT ANÒNIMA ESPORTIVA

Convocatòria Junta General d’Accionistes
Pel present i en virtut de l’acordat per resolució d’aquesta data dictada en l’expedient de referència, relatiu a la convocatòria de Junta General d’accionistes de la societat “Centre d’Esports Sabadell Futbol Club, Socieda Anònima Esportiva”, a instàncies de don Antonio Reguant Ignacio, es convoca la Junta General sol·licitada, que se celebrarà al domicili situat a Sabadell, Plaza Olimpia, sense nombre, en data 31 de gener de 2017, a les 18,00 hores, en primeraconvocatoria, i l’endemà a la mateixa hora, en segona convocatòria, i que tindrà per objecte el següent:

Ordre del dia
Primer.- Nomenament de càrrecs.
Segon.- Precs i preguntes.
Tercer.- Delegació, si escau, de facultats per a la formalització de
tots els acords adoptats per la Junta.
Cambra.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la Junta.

Els actes de publicitat i comunicació legalment exigits per fer efectiva aquesta convocatòria hauran de ser realitzats per don Antonio Reguant Ignacio a costa de la societat.